123
centrala_karta
PlayPause
previous arrow
next arrow

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Loading

Правилник који је 22. фебруара ступио на снагу садржи извесне измене у односу на онај страри.
Тим за заштиту од насиља мора процењивати да ли је неопходно да се током трајања васпитно дисциплинског рада ученик удаљи из школе или не. Ово је у складу са новом мером Закона о осниовама система образовања и васпитања. Најкраће, ученик може бити одстрањен са наставе пет дана, а највише до окончања дисциплинског поступка.
Прецизирано је поступање у ситуацијама када ученици врше било који облик насиља према запосленима. Због тога се увек прописује мере трећег нивоа насиља. Директор покреће дисципклински поступак, обавештавају се родитељи и спољашња мера зашптите (полиција, здравствени и социјални систем).
У Правилник су убачена сва три нивоа насиља и издејствовано је да се сваки вид насиља над наставником од стране ученика третира као „ трећи ниво“. Такође, урађен је Приручник који је дефинисао одређене кризне ситуације и препоруке за поступање у тим ситуацијама.
У тиму за превенцију насиља може да се фоирмнира и подтим за кризне ситуације.
Предлог Преавилника је предвиђао и да у случају насиља ван школе, школа треба да реагује. Сидикати су успели да отклоне овај део правилника и да насиље учињено ван школе буде третирано само у случају када се школи обрати МУП и Центри за социјални рад.
Предлог Правилника је садржао и дефинисао правила понашања у случају дојаве и подмнетунтој бомби. Било је предвиђено да наставници прођу контрадиверзиону обуку. Синдикати су се ошптро успротивили овој препоруци, па је она у новом Правилнику уклоњена.
Наше залагање је било искључиво усмерено на повећање одговорности родиреља за понашпање ученика у школи.
Синдикати су се трудили и да максимално смање администрацију којом су резредне старешине и стручни сарадници били затрпани по старом Правинику.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *