Forum srednjih strucnih skola Beograd

Forum srednjih strucnih skola Beograd


 

ПОСТАНИ ЧЛАН ФССШБ

Карактеристике Форума :

ФССШБ је најорганизованији и најбројнији еснафски синдикат просветних радника у Београду

ФССШБ
је
независан од власти и политичких партија
 
ФССШБ
има
развијену бесплатну правну заштиту

ФССШБ
има
развијен информациони систем

ФССШБ
на
демократски начин бира и разрешава све органе

Предности чланства у Форуму :

• Солидарност
• Бесплатно заступање
• Едукација
• Рекреативни одмор
• Спортске игре 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Банер

СТРУЧНО УПУТСТВО

Банер

Конференција 21. мај 2013.

Банер

Протест 17.03.2015

Банер

Министарство

Партнери ФССШБ

Закон о основама

Закон о средњој

Стратегија

ПКУ

КАКО ДО ПЕНЗИЈЕ

Банер
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Приступница

Банер

28.02.1997.

Донета је одлука о
оснивању
ФССШБ
Прузмите оригиналну одлуку о оснивању

Јединствена листа технолошких вишкова

Банер

Слободна радна места

Банер

Непуна норма

Банер

15 година ФССШБ

Календар рада 2021/2022

Тренутно онлине

Имамо 15 гостију на мрежи

Стручно усавршавање

Правилник

Стандарди компетенција

Публикација Послови

ФССШ на Facebook-u

ФССШ на Twitter-u

Најновије вести

ПДФ Штампа Ел. пошта

logo

СТАТУТ ФОРУМА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА БЕОГРАД


I

Опште одредбе и начин организовања

Члан 1.Назив синдиката је Форум средњих стручних школа ( у даљем тексту ФССШ ).

Седиште синдиката је у Београду – Трг Николе Пашића бр. 7/II.

 

Члан 2.


Оснивачи ФССШ су:

  1. Синдикална организација ЕТШ „Никола Тесла“ Београд
  2. Синдикална организација Техничке школе „Петар Драпшин“ (Ваздухопловне академије)
  3. Синдикална организација Медицинске школе „Београд“
  4. Синдикална организација Геолошко и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“ Београд

 

Члан 3.

ФССШ је основан 28.2.1997. године и уписан у Регистар Министарства за рад, борачка и социјална питања решењем бр. од 110-00-412/1997-02, под редним бројем 12706, од 6.5.1997. године.

Члан 4.

 

У правном промету користи се печат елипсастог облика промера 35mm са 20mm, на коме се уз ивицу налази текст „Синдикална организација“, а у средини текст „ФОРУМ средњих стручних школа“ седиште Београд, исписан ћириличним писмом.

Штамбиљ синдикалне организације је правоугаоног облика и садржи назив и седиште синдикалне  организације, деловодни број и  датум завођења.

 

Члан 5.

 

ФССШ је невладина, нестраначка и самостална организација синдиката, средњих стручних школа. Запослени може постати члан без обзира на политичка, верска, национална и друга опредељења.

Чланство у ФССШ заснива се на добровољности, а остварује се потписивањем приступнице чији се оригинал доставља ФССШ уз доказ о репрезентативности.

Потписивањем приступнице члан се обавезује да прихвата статутарне ставове и одлуке надлежних органа ФССШ и да плаћа чланарину.

Члан ФССШ мора да добије и образац исписнице приликом учлањења у ФССШ, који попуњен враћа ФССШ приликом исчлањења.

Школе приступају колективно, а може се приступити и појединачно.

Синдикална организација може да има статус придруженог члана, уз потписан уговор са ФССШ, којим се прецизирају међусобна права и обавезе.
Синдикална организација може бити члан Форума средњих стручних школа, а не мора припадати републичком синдикату коме је Форум приступио и у чијем саставу делује.

Члан 6.

 

ФССШ самостално обавља своју делатност у складу са програмским статутарним и другим актима.

Ради  успешнијег  остваривања  својих програмских циљева и  задатака ФССШ се може удруживати са другим синдикалним организацијама.

Члан 7.

 

ФССШ се оснива ради заштите и унапређивања професионалних, социјалних, образовних и других питања својих чланова код:

-          Запошљавања и сигурности рада;

-          Примене радног и социјалног права;

-          Правне и материјалне заштите чланова;

-          Афирмације стручног и саветодавног рада (утицај на програме и планове, политику уписа према нормативима, утицај на образовне концепте, осавремењивање наставе, изградња стручних и педагошких критеријума и сл.);

-          Заштите на раду, заштите животне и радне средине;

-          Стамбене политике;

-          Социјалног осигурања;

-          Услова рада, специјализације, усавршавања и сл.;

-          Организације различитих облика протеста, укључујући и право на организацију штрајка;

-          Повећање броја чланова ФССШ;

-          Сарадња са другим синдикатима у земљи и иностранству на принципима солидарности и узајамног уважавања.

Члан 8.

 

ФССШ има својство правног лица у складу са законом. Заступање ФССШ у правним и финансијско - књиговодственим пословима ангажују се стручна лица по уговору о делу или паушално.

 

Члан  9.

 

Чланство у ФССШ престаје:

-          Непоштовањем Статута и одлука органа Синдиката;

-          Иступањем из чланства;

-          Давањем оставке;

-          Брисањем из чланства;

-          Искључењем.

Престанком чланства престају сва права и захтеви који се односе на  имовину ФССШ. Повраћај чланарине је искључен.

 

Члан 10.

 

Лице којем је престало својство члана обавезно је да измири своје обавезе према ФССШ, врати чланску карту, исписницу и другу имовину, која припада ФССШ, а налази се у његовом поседу, а најкасније у року од 60 дана од дана престанка чланства у синдикату.

 

Члан 11.

 

Иступање се врши писменим отказом који ступа на снагу у року од 60  дана, од дана подношења отказа, а за које време чланство мирује и у том интервалу се плаћа чланарина.

 

II

Органи и овлашћена лица за заступање

 

Члан 12.

 

ФССШ чине:

1. Органи управљања:

- Скупштина

- Извршни одбор

- председник

- потпредседник

 

2. Органи контроле:

- Надзорни одбор

- Статутарни одбор

 

3. Техничка лица:

- дипломирани правник са положеним правосудним испитом

- секретар ФССШ

 

Члан 13.

 

Скупштина је највиши орган  ФССШ.

Скупштину сачињавају  председник ФССШ, подпредседник ФССШ и по два представника из сваке школе.

Кворум за рад Скупштине чини више од половине свих чланова. Редовна Скупштина се одржава сваке четврте године, осим ванредне која се одржава на предлог 1/3 чланова Извршног одбора.

Одлуке Скупштине су пуноправне ако су донете већином гласова присутних чланова осим:

- Одлуке о ступању у савезе, промени  Статута и потврђивању важећег.

Ове одлуке се доносе двотрећинском већином присутних чланова на Скупштини.

 

Члан 14.

 

Скупштина:

-          Утврђује генералну политику ФССШ и програм рада;

-          Доноси Статут и друга правна акта;

-          Одлучује о ступању ФССШ у савезе са другим синдикатима;

-          Разматра извештај Надзорног и Статутарног одбора и усваја их;

-          Разматра и усваја извештај о раду Извршног одбора;

-          Бира чланове Надзорног и Статутарног одбора на период од четири године.

 

Члан 15.

 

Председавајућег Скупштине  бира Скупштина на период од четири године. Радно председништво Скупштине, поред председавајућег, чини председавајући са претходне Скупштине и записничар.

У случају немогућности присуства претходног председавајућег бира се други  члан радног председништва.

 

Члан 16.

 

Извршни  одбор  је извршни орган Скупштине.

Чине га председници, односно овлашћени представници синдиката школа које су чланови ФССШ, председник ФССШ и потпредседник ФССШ.

 

Члан 17.

 

Представника у Извршном одбору може да има чланица која плаћа предвиђену чланарину уколико представља репрезентативни синдикат у својој школи.

У раду ФССШ могу да учествују школе које нису постигле репрезентативност, под условом да су њихови председници, односно овлашћени представници чланови ФССШ, али без права одлучивања и не чине кворум.

 

Члан 18.

 

Кворум за рад Извршног одбора чини више од половине чланова ИО ФССШ.

Председник ФССШ и потпредседник ФССШ пуноправно учествују у раду и одлучивању ИО, али не чине кворум, осим ако нису истовремено и председници, односно овлашћени представници синдиката школа које су чланови ИО ФССШ.

Одлуке су пуноправне ако су донете већином гласова присутних.

У случају доношења одлуке о ступању у штрајк одлука је пуноважна уколико за њу гласа две трећине присутних.

Ако не постоји могућност присуства појединих чланова изјашњавању, она се могу обавити писменим путем, са обавезно наведеним разлогом не присуствовања седници, својеручним потписом и датумом писања изјашњења.

 

Члан 19.

 

Извршни одбор одржава седнице најмање једном у 30 дана, а по потреби раније.
Седнице сазива председник  ФССШ, а може и трећина чланова Извршног одбора.

 

Члан 20.

 

Задатак Извршног одбора је да:

-          Утврђује изглед печата и логотипа;

-          Бира председника и потпредседника ФССШ;

-          Бира чланове проширеног председништва ФССШ;

-          Доноси одлуку да ли ће се председник и потпредседник  ФССШ   бирати   јавним или тајним гласањем;

-          Доноси одлуку о висини и начину расподеле чланарине;

-          Припрема предлог Статута и других општих аката;

-          Предлаже Скупштини опште правце синдикалне политике и деловања;

-          Именује чланове преговарачких група;

-          Утврђује платформу за преговоре;

-          Подноси Скупштини извештај о раду;

-          Припрема и сазива Скупштину;

-          Остварује програмске задатке између два заседања Скупштине;

-          Именује чланове који ће заступати ФССШ пред вишим органима.

 

Члан 21.

 

Дужност председника ФССШ може да обавља лице које је члан ФССШ најмање 5 година непрекидно.

Потпредседник  ФССШ може да буде лице које је члан ФССШ најмање 5 година непрекидно.

Председника и потпредседника ФССШ  бира  Извршни одбор на период од четири године.

За председника и потпредседника може да се кандидује сваки члан синдиката који испуњава услове из овог члана, самостално или на предлог чланова Извршног одбора.

За председника ФССШ изабран је кандидат који добије највећи број гласова присутних чланова Извршног одбора.

За потпредседника ФССШ изабран је кандидат који добије највећи број гласова присутних чланова Извршног одбора.

Ванредни избори се могу одржати на захтев једне трећине чланова Извршног одбора.

Председник ФССШ аргументовано и са валидним доказима може да тражи смену потпредседника и предложи другог кандидата о чему одлучује ИО ФССШ.

 

Члан 22.


Председник ФССШ:

-          Сазива седнице Извршног одбора;

-          Припрема материјале за седницу Извршног одбора и доставља их члановима Извршног одбора;

-          Обавља комуникацију са јавношћу;

-          Представља, заступа и потписује у име ФССШ;

-          Покреће иницијативе и организује све активности ФССШ;

-          Спроводи финансијску политику, све по одлукама Извршног одбора;

-          Новчаним средствима располаже на основу одлуке Извршног одбора;

-          Прати и надгледа рад синдикалних организација чланица ФССШ;

-          Заказује састанак у синдикату школе која је члан ФССШ, ако је дуже од три месеца истекао мандат председнику и Извршном одбору те организације и при другим проблемима;

-          Предлаже Извршном одбору формирање проширеног председништва;

-          Подноси извештај о раду Извршном одбору једном месечно.

 

Члан 23.

Потпредседник ФССШ:

-          Подноси извештај о раду Извршном одбору на свака три месеца;

-          Обавља административно-финансијске стручне послове;

-          Води записник о раду Извршног одбора;

-          Води аналитику чланства и приходе од чланарине и доставља извештај о томе председнику ФССШ једном месечно најкасније петог у месецу за претходни месец;

-          Заједно са председником ради на одржавању сајта;

-          Обавља остале послове по налогу председника или Извршног одбора.

 

Члан 24.

Надзорни одбор чине три члана (заменика) и за свој рад одговара Скупштини.

 

Послови које обавља су:

-          Врши контролу и  надзор над финансијским пословањем ФССШ односно њеног председника;

-          Врши надзор над имовином ФССШ и има саветодавну улогу у  набавци опреме и канцеларијског материјала;

-          Подноси извештај редовној Скупштини.

 

Члан 25.

 

Статутарни одбор има три члана (заменика) и за свој рад одговара Скупштини.

 

Послови које обавља су:

-          Врши израду Статута;

-          Предлаже Скупштини на усвајање Статута ФССШ као и измене и допуне истог;

-          Прати спровођење Статута од стране председника, потпредседника и Извршног одбора;

-          Даје тумачење Статута и помаже у раду правника који заступа ФССШ;

-          Подноси извештај редовној Скупштини;

-          Предлаже  Извршном  одбору одлуку о висини начину расподеле чланарине.

 

III

ФИНАНСИРАЊЕ

 

Члан 26.

 

ФССШ се финансира од чланарине која износи 0,3% од зараде сваког члана из школе чланице.

ФССШ ради прибављања додатних средстава за финансирање рада и активности, може се бавити предузетничком (оснивати и откупљивати делове предузећа и др. правних лица) и маркетиншком активношћу.

ФССШ може остваривати приход и од камата, донација, поклона, прилога, легата и других извора.

Други извори су:

-          Донације;

-          Спонзорства;

-          Учествовање у пројектима.

Члан 27.

 

Трошкови који су обавезујући и за ФССШ:

-          Плаћање чланарине  вишим органима или другим савезима само по одлуци Извршног одбора;

-          Висина надокнаде за рад председника ФССШ и потпредседника ФССШ, утврђују се одлуком Извршног одбора;

-          Висина надокнаде за ангажовање дипломираног правника са положеним правосудним испитом и секретара ФССШ, утврђују се одлуком Извршног одбора.

 

Члан  28.

 

Средства ФССШ се користе и за:

-          Набавку основних и материјално - техничких средстава;

-          Одржавање седница Извршног одбора и Скупштине;

-          Организовање Форумске олимпијаде спорта и рекреативног одмора;

-          Информисање и пропаганду ФССШ;

-          Фондове солидарности - солидарну помоћ.

Члан 29.

 

Имовина припада свим члановима и као таква је неотуђива.

 

IV

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 30.

 

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини ФССШ.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ФССШ од 5.7.2014. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ФССШ:

Милорад Антић