Мирјана Никшић, Бујановац Штампа

Питање:

Шта се узима као доказ за остварени радни стаж код остваривања права на јубиларну награду?

Одговор:

У складу са чланом 120. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05. 61/05 и 54/09) општим актом, односно уговором о раду може да се утврди право на: 1) јубиларну награду и солидарну помоћ; 2) друга примања.
Према томе, колективним уговором, као општим актом, може да се утврди право на јубиларну награду, као и услови и начин остваривања овог права, док Закон о раду оставља могућност да се ово право утврди општим актом односно утовором о раду.
Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“ бр. 13/09 и 67/11) прописано је да је послодавац дужан да запосленом исплати јубиларну награду, као и да се јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20 или 30 година рада оствареног у радном односу.
Наведену одредбу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика нисмо у могућности да тумачимо, али у смислу одредаба Закона о раду можемо дати следеће мишљење:
Под радним односом, у складу са чланом 30. Закона о раду, подразумева се уговорни однос који се заснива закључивањем уговора о раду између запосленог и послодавца. Запослени, у смислу овог закона, је физичко лице које је у радном односу код послодавца, а послодавац је домаће, односно страно правно или физичко лице које запошљава, односно радно ангажује, једно или више лица (члан 5. Закона о раду).
Такође, Правилник о радној књижици („Службенн гласник РС“ број 17/97) прописује да на дан почетка рада запослени предаје радну књижицу правном, односно физичком лицу код кога је засновао радни однос (у даљем тексту: послодавац), о чему се запосленом издаје потврда. Даље у члану 18. Правилника стоји да на странама од 6. до 21. радне књижице, у рубрици „Назив и седиште послодавца, основ осигурања” уписује се назив и седиште послодавца код којег је запослени у радном односу - ове податке за запослене код послодавца који има својство правног лица уписује послодавац код кога је запослени у радиим односу, а за запослене код послодавца који нема својство правног лица - организација за пензијско и инвалидско осигурање; у рубрику „Почетак рада - осигурања” уписује се дан заснивања радног односа, или дан признања својства осигураника, или даи признања одређеног права на осигурање: у рубрику „Престанак рада - осигурања” уписује се дан престанка радног односа, или дан престанка својства осигураника, или дан истека признатог права на осигурање; у рубрику „Стаж" уписује се бројевима трајање запослења, или својства осигураника или признатог права на осигурање у годинама, месецима и данима; у рубрику „Потпис и печат” послодавац, односно организација за пензијско и инвалидско осигурање или организација за запошљавање ставља печат и потиис лица које уноси податке.
Чланом 27. Правилника пронисано је да је послодавац дужан да запосленом врати уредно попуњену радну књижицу на дан престанка радног односа.
У складу са наведеним. Ваша радна књижица није уредно попуњена јер не садржи све потребне елементе.
Мишљења смо да се време проведено у радном односу, приликом утврђивања испуњености услова за исплату јубиларне награде, може доказивати на други начин. Односно, мишљења смо да се извод из матичне евиденције за осигуранике - запослене, која је води код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, може узети као релевантан доказ.