Наставник Техничке школа „Сава Мунћан”, Бела Црква Штампа

Питање:

Чланови закона који се односе на синдикат школе, број чланова синдиката, његове органе, текући рачун.

Одговор:

У складу са чланом 6. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09) синдикатом, у смислу овог закона, сматра се самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.
Чланом 215. Закона синдикат, у смислу члана 6. овог закона, може да се оснује у складу са општим актом синдиката.
Члан 217. овог закона прописује да се синдикат уписује у регистар у складу са законом и другим прописом. Правилником о упису синдиката у регистар („Службени гласник РС”, број 50/05 и 10/10) је прописано да је приликом уписа синдикат дужан да достави и статут, односно други одговарајући акт синдиката.
Према томе, услови за оснивање синдиката нису прописани Законом, нити је Законом прописан минимални број запослених за оснивање синдиката. У складу са статутом, односно општим актом синдиката ће се утврдити да ли синдикат испуњава прописане услове за оснивање.
Такође, чланом 208. Закона о раду је прописано да је синдикат дужан да достави послодавцу акт о упису у регистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката, у року од осам дана од дана достављања акта о упису синдиката у регистар, односно од дана избора органа синдиката.