Наставник Средње школе "Никола Тесла", Бољевац Штампа

Питање:

Да ли послодавац има обавезу да обезбеди наставнику који је председник синдиката у школи и наставнику, који је представник запослених у органу управљања 100% радног ангажовања иако нема толико часова наставе?

Одговор:

Категорија запослених из члана 37. Посебног колективног уговора може бити проглашена запосленим за чијим је радом престала потреба, али им не може престати радни однос без њихове сагласности, док год постоје разлози због којих су заштићени.
Категорија запослених из члана 59. Посебног колективног уговора ужива заштиту прописану одредбама Посебног колективног уговора, али се исти бодује у поступку утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и без његове сагласности не може му престати радни однос.