Председник синдиката Посавотамнавске средње школа, Владимирци Штампа

Питање:

Да ли поседовање дозволе за рад - лиценце има значаја при утврђивању запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом?

Одговор:

Поседовање дозволе за рад - лиценце је услов за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, а не критеријум по коме се утврђују запослени за чијим радом је престала потреба и једнако се рангирају запослени са или без лицение.