Наставник Основне школе " Бранислав Нушић ", Смедерево Штампа

Питање:

1. Да ли се бодују семинати при утврђивању запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом?
2. Да ли се бодује учешће на пројектима при утврђивању запослених за чијим радом је престала потреба, са пуним или непуним радним временом?
3. Да ли се замена одсутног запосленог преставља основ за исплату прековременог рада?

Одговор:

1. Поводом првог питања у вези бодовања семинара, сходно члану 33. став 1. тачка 4. Посебног колективног уговора, одговор је да се семинари не бодују.
2. Поводом другог питања у вези бодовања учешћа на пројектима, сходно члану 33. став 1. тачка 4. Посебног колективног уговора, одговор је да се учешће на пројетима не бодује.
3. Поводом трећег питања везаног за прековремени рад, у складу с чланом 11. Посебног колективног уговора, замена одсутног запосленог до пет радних дана у месецу представља основ за исплату прековременог рада у висини од 26% од основице, на основу члана 22. Посебног колективног уговора.