Славица Лазић, Шабац Штампа

Питање:

Како се остварује право на накнаду за долазак и одлазак са рада.

Одговор:

Чланом 25. став 1. Посебног колективног уговора прописано је да запослени има право на накнаду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски) која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец, уколико се накнада исплаћује у новцу.
Послодавац је дужан да сваком запосленом исплати све трошкове за долазак и одлазак са рада, а критеријуми и мерила за остваривање наведеног права уређују се општим актом или уговором о раду.