Златана Петровић, Разбојна - Брус Штампа

Питање:

У вези са мојом радно-правном ситуацијом, односно процентима рада, на пословима наставника руског језика, у Гимназији у Крушевцу и у Основној школи "Бранко Радичевић" у Разбојни, те питањем да ли и у којој школи имам право да будем распоређена на део послова библиотекара или наставника грађанског васпитања, као и да ли директори школа морају да уваже тумачење Комисије за тумачење одредаба Посебног колективног уговора за заиослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Одговор:

Комисија није надлежна за утврђивање конкретног процента радног времена запосленог у основној и средњој школи. За организацију рада, поделу предмета на наставнике, планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања одговаран је директор школе, а просветни инспектор врши контролу законитог поступања школе у погледу примене прописа у области образовања и васпитања.