Наставник Основне школе "Др Ђорђе Јовановић", Ново Милошево Штампа

Питање:

1. Запослени који је на основу конкурса примљен у радни однос на послове наставника разредне наставе, распоређен је на послове библиотекара без проглашења као технолошког вишка. Запослена која је на основу конкурса примљена на послове наставника разредне наставе, као технолошки вишак распоређена је на послове наставника у продуженом боравку. Да ли се ова лица, приликом утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба на пословима наставника разредне наставе, поново бодују?
2. Ако запослени имају исту стручну спрему, али су различита радна места на којима раде, када се утврђује технолошки вишак на пословима наставника разредне наставе, да ли запослени који има стручни назив професор разредне наставе, а засновао је радни однос на основу споразума о преузимању на пословима медијатекара, може да се бодује заједно са запосленима који раде као наставници или се изузима од бодовања?
3. Да ли се као деца предшколског узраста, односно деца на редовном школовању, сматрају и деца која су први пут уписана у предшколску установу или први разред основне школе, а са похађањем почињу 1. септембра?
4. Да ли ученици завршног разреда основне или средње школе могу да сесматрају децом на школовању, до истека школске године у којој завршавају разред, с обзиром на то да у јуну месецу завршавају школу полагањем одговарајућих испита?

Одговор:

1. Када се врши утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба на пословима наставника разредне наставе, бодују се само наставници разредне наставе и наставници који радеу продуженом боравку.
2. Када се врши утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба на пословима наставника разредне наставе, бодују се само наставници разредне наставе и наставници који раде у продуженом боравку, а не и запослени на другом радном месту.
3. Дете предшколског узраста, односно дете на редовном школовању је дете од рођења до 26 година старости и без утицаја је чињеница дана почетка радне, односно школске године.
4. Као дете на редовном школовању до 26 година старости, сматра се и ученик завршног разреда основне и средње школе, до краја школске године, односно до 31. августа, године у којој дете има својство редовног ученика завришог разреда.