Наставник Основне школе "Бранко Ћопић", Младеново Штампа

Питање:

Да ли се, након судске пресуде, по враћању запослене на рад бодују наставници разредне наставе и утврђује запослени за чијим је радом престала потреба или се запосленој издаје решење да је нераспоређена и пријављује Школској управи.

Одговор:

Просветна инспекције је надлежна за утврђивање стања, непосредним увидом у релевантну документацију у Школи.