Давање тумачења! Штампа
ФОРУМ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА
Ул. Трг Николе Пашића бр. 7/2
Београд, 3.12.2017. године

ХИТНО!
МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Г-дину Младену Шарчевићу
ПОМОЋНИКУ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Г-ђи Јасмини Јовановић
ШЕФУ ОДСЕКА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МИНИСТАРСТВА   ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Г-дину Александру Марковићу


ПРЕДМЕТ- Захтев за давање тумачења члана 153. става 2. а у вези члана 206. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања

Поштовани,
овим дописом Вам указујемо да је у установама на територији Републике Србије као од од стране одговорних у Министарству просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије, дошло до различитих тумачења и недоумица, све у примени у пракси и то наведених у тексту чланова закона.
Дакле, чланом 153. ставом 2. Закона о основама система образовања и васпитања /Службени гласник РС бр. 88. од 29.9.2017. године/, прецизирано је да запослени из става 1.овог члана, дакле који је у радном односу на неодређено време, а за чијим радом је у потпуности престала потреба, сматраће се нераспоређеним и остварују право на преузимање са листе, односно остварује право на накнаду плате у висини од 65% плате коју је примио за месец који претходи месецу у коме је остао нераспоређен до преузимања са листе, а најкасније до 15. септембра наредне школске године.
Међутим, чланом 206. ставом 2. наведеног закона, наводи се да запослени који је нераспоређен у смислу овог закона, а није преузет са листе до 1. децембра 2017. године, радни однос престаје до 31. децембра 2017. године???
Указујем да се ради о великом броју запослених у просвети, чланова нашег синдиката, као и чланова других синдикалних организација који не знају какав ће бити њихов статус после 31.12.2017. године,о незваничним ставовима Министарства просвете, науке и технолошког развоја која су запослени добили, а која су изазвала велико незадовољство у установама на територији Републике Србије, па предлажемо да поступите у складу са Вашим законским овлашћењима и дужностима и дате тумачење наведених чланова Закона о основама система образовања и васпитања, и то у што краћем року, све како би разјаснили недоумице и обавестили запослене у просвети на које се наведени чланови Закона о основама система образовања односе.


П Р Е Д С Е Д Н И К
_______________________
Милорад Антић
0659442003