Дуално образовање у школама 2019 Штампа

 

Дуално образовање у школама 2019. Да ли ћемо стварати јефтину радну снагу?


У образложењу закона је као циљ наведено прилагођавање средњег стручног образовања потребама привреде, смањивање стопе незапослености младих до 25 година и јачање конкурентности привреде Србије на регионалном и глобалном нивоу.

Скупштина Србије усвојила је Закон о дуалном образовању, који би, према проценама министарства просвете, требало да омогући ефикасније образовање, као и запошљавање младих одмах након средње школе.

Усвојене и измене и допуне Закона о предшколском васпитању и образовању и Закона о основном образовању и васпитању.

Изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању прописује се нов начин учешћа локалне самоуправе у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања и локалној самоуправи се препушта да утврди економску цену предшколског програма по детету.

За разлику од досадашње праксе да родитељи плаћају 20 одсто економске цене вртића, а локална самоуправа 80, ступањем на снагу новог Закона о основама васпитања и образовања, општине и градови моћи ће да плаћају "до 80 одсто".

Измене и допуне Закона о предшколском образовању углавном се односе на усаглашавање са предлогом системског просветног закона - Закона о основама система образовања и васпитања који је недавно усвојен.

Изменама закона је утврђено повећање висине новчаних казни за прекршај одговарајућих норми Закона за предшколску установу, односно основну школу, као и новчане казне за директора, односно одговорно лице предшколске установе, односно школе која остварује припремни предшколски програм.

Опозиција: Закон ствара јефтину радну снагу


Током расправе је, међутим, опозиција оценила да предложени Закон о дуалном образовању служи за стварање јефтине радне снага и да је много више у корист послодаваца који ће моћи по ниској цени да искоришћавају децу.

У образложењу закона је као циљ наведено прилагођавање средњег стручног образовања потребама привреде, смањивање стопе незапослености младих до 25 година и јачање конкурентности привреде Србије на регионалном и глобалном нивоу.Законом се уређује садржај и начин остваривања дуалног образовања, узајамна права и обавезе ученика, родитеља, школе и послодаваца, материјално и финансијско обезбеђење ученика, као и друга питања од значаја за дуално образовање.

Дуално образовање је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу компетенције у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

Законом је утврђено да министар просвете уз претходно прибављено мишљење Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих, доноси план и програм наставе и учења.

Стандард квалификације и план и програм наставе и учења иновира се сваких пет година или у краћем року ако потребе привреде и технолошког развоја то захтевају.

Обим учења кроз рад износи најмање 20 одсто, а највише 80 одсто часова од укупног броја часова стручних предмета.

Учење кроз рад реализује се у складу са школским календаром током школске године у периоду од 8.00 до 20.00, најдуже шест сати дневно, односно 30 сати недељно, у складу с планом и програмом наставе и учења.

Учење кроз рад реализује се у целости код једног, односно више послодаваца у складу са планом и програмом наставе и учења. У школи се реализује највише 25 одсто часова учења кроз рад.

Ученик који обавља учење кроз рад има право на накнаду, која се исплаћује једном месечно, најкасније до краја текућег месеца за претходни месец по сваком сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини од најмање 70 одсто минималне цене рада.

Законом је утврђено да Влада Србије образује комисију за развој и спровођење дуалног образовања у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, ради спровођења и унапређивања дуалног образовања и трогодишњих вредновања остварених резултата.

Одредбе Закона примењиваће се на део средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле у трајању од три, односно четири године и специјалистичког образовања.

Закон ће се примењивати од школске 2019/2020. године
Усвојене измене и допуне Закона о основном образовању и васпитању

Изменама је, између осталог, проширена улога ученичке задруге и омогућено да школа учествује у набавци уџбеника за своје ученике. Утврђено је и да се у школи може основати ученичка задруга ради развоја предузетништва и позитивног односа ученика према раду.

Такође, школа може пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада у ученичкој задрузи, као и уџбенике, прибор и опрему која је потребна за остваривање образовно-васпитног рада.

Средства стечена радом ученичке задруге користе се за проширење материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије, исхрану ученика, награде члановима задруге и унапређивање образовно-васпитног рада у школи и у друге сврхе у складу са актима којима се уређује рад ученичке задруге.

Изменама су на нов начин уређени циљеви и исходи основног образовања и васпитања, уводе се опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања, како би овај посебан закон био усклађен са променама у Закону о основама система образовања и васпитања.

У образложењу закона је наведено да су циљеви основног образовања и васпитања између осталог: обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика, подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу....

Законом је прописана могућност да све школе, и јавне и приватне, могу да остварују програме посебне педагошке оријентације (Монтесори програм, Декроли програм, Штајнер програм).

Измењене су одредбе којима се уређује образовање у иностранству, упис ученика, начин уписа ученика у музичку, односно основну балетску школу, оцењивање ученика и општи успех ученика, као и поправни испит, начин полагања испита из страног језика, завршни испит у осмом разреду.

После завршеног осмог разреда, ученик полаже завршни испит писаним путем - решавањем тестова. Регуларност завршног испита обезбеђује директор. Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу.

Законом је прецизније уређено право ученика на бесплатан превоз и у случају када похађа школу на територији друге јединице локалне самоуправе, ако је та школа на удаљености већој од четири километра и најближа је месту пребивалишта ученика.

извор: Недељник